Hvor Meget Er Topskat?

Hvor Meget Er Topskat
Topskat er en del af det danske indkomstskattesystem. Såfremt at du har en indkomst, der er højere end den gældende topskattegrænse på 568.900 kroner (2023-sats) på årsbasis efter arbejdsmarkedsbidrag, skal du betale topskat. Topskattegrænsen er i 2023 på 15%. Læsetid: 6 min.

Hvor meget betaler danskerne i topskat?

470.000 danskere betaler topskat — sådan kan du undgå det uden at gå ned i løn Omkring 470.000 danskere har i 2022 en månedsløn på mere end 46.042 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag og betaler dermed topskat, som er en skattebetaling på 15 procent udover den regulære indkomstskat.

 • I 2023 forventes antallet af topskatteydere at stige, ligesom flere danskere end først forventet skal betale topskat i år, da et varmt arbejdsmarked og høj inflation har fået danskernes løn til at sige.
 • Ved at indbetale til en ratepension eller livrente kan man dog opnå et skattemæssigt fradrag, som reducerer det samlede indtjeningsniveau.
 • «Helt generelt er det en god idé for de fleste topskatteydere at indbetale op til fradragsloftet på en ratepensionen, og hvis du har et yderligere økonomiske råderum, kan du begynde at indbetale på en livrente. Derudover gælder det for ægtefæller, hvor den ene person ingen indtægt har, mens den anden betaler topskat, at topskatteyderen har muliged for at indbetale til ægtefællens ratepension og herigennem blive yderligere modregnet i topskattegrundlaget,» :

«I praksis udskyder du dine skattebetalinger til pensionstidspunktet ved at indbetale til de fradragsberettigede pensioner, hvor en ratepension eller livrente typisk bliver udbetalt. På den måde reducerer du dine personlige indtægt nu og her og dermed topskattegrundlaget.» I 2022 er topskattegrænsen på 552.500 kr.

Hvad skal man tjene for at betale top-topskat?

Hvad er top-topskat? — Top-topskat er en ny skattesats, som du skal være særligt opmærksom på, hvis du tilhører den gruppe af danskere, der tjener mere end 2,5 millioner kroner om året – vel at mærke efter AM-bidrag. Skattesatsen, der populært bliver kaldt millionærskat, ligger på 20 procent.

Mellemskat på 7,5%, som vil ramme dig, der tjener mellem 568.900 og 750.000 kroner om året. Topskat på 15%, som vil ramme dig, der tjener mellem 750.000 og 2.500.000 kroner om året. Top-topskat på 20%, som vil ramme dig, der tjener mere end 2.500.000 kroner om året.

Hvad må jeg tjene før topskat?

Sådan udregner du din topskat: — Topskat betales af den del af din årlige indkomst, der overstiger beløbsgrænsen. I 2023 må du tjene 568.900 kroner efter AM-bidrag, før du skal betale topskat. Eksempel: Hvis du eksempelvis tjener 600.000 kroner om året efter am-bidrag, overstiger du grænsen med 31.100 kroner. Hvor Meget Er Topskat Det er Liberal Alliances politik at afskaffe topskatten. Dels fordi det er en unødig straf på de mennesker, der vha. hårdt arbejde og initiativ kommer over topskattegrænsen. Og dels fordi topskatten giver danskerne mindre incitament til at tage et højproduktivt arbejde eller lægge nogle ekstra timer på jobbet, som ellers ville komme hele samfundet til gavn.

Ifølge økonomer kan en afskaffelse af topskatten i sig selv øge BNP med 13 mia. kr. og dermed gøre vores samfund rigere. Ifølge Finansministeriet vil en total afskaffelse af topskatten betyde, at statskassen vil tabe ca.10 mia. kr., når man tager højde for tilbageløb samt det større incitament til at arbejde.

Det svarer til under 1 % af de årlige, offentlige udgifter og vil altså ikke betyde en stor forringelse af den offentlige sektor. En afskaffelse af topskatten vil heller ikke øge uligheden markant. Danmark er i forvejen det 7. mest lige samfund i verden, og ifølge CEPOS vil vi stadig være det 8.

Er pension med i topskat?

Hvis du indbetaler 25.000 kr. til din ratepension, så trækkes det fra i din personlige indtægt og du skal ikke længere betale topskat.

Hvad er det mindste man kan betale i skat?

Bundskatten er den skat, du betaler af din indkomst, der overstiger dit personfradrag. Hvis du er over 18 år og i 2023 tjener mere end 48.000 (efter AM-bidrag), skal du betale en bundskat af resten på 12,09%. Det er ikke hele din løn, du skal betale skat af.

Hvad er den højeste skat i Danmark?

Skat 2023 2022
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) 42 % 42 %
Topskat 15 % 15 %
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 568.900 kr. 552.500 kr.
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 6.700 kr. 6.600 kr.

Kan man undgå topskat ved at blive gift?

512 Skatten og os

 • Som udgangspunkt vil du som gift blive beskattet efter de samme regler som for ugifte, og du bør derfor ikke gifte dig i den tro, at du eller din ægtefælle kommer til at spare penge i skat.
 • Der er dog især 7 situationer, hvor du og din ægtefælle kan få en skattefordel, men der kan også være skattemæssige forbundet med et ægteskab og dem vender jeg senere tilbage til.
 • A.7 FORDELE
 1. Hvis I er gift ved indkomstårets udgang sker der automatisk overførsel af din ægtefælles eventuelle uudnyttede personfradrag, som i 2023 er på 48.000 kr. Skattebesparelsen som følge af denne regel kan udgøre ca.37,09% af 48.000 kr. eller ca.17.803 kr. — afhængigt af skatteprocenten i din kommune.
 2. Hvis I er gift ved indkomståret udløb, får du automatisk fradrag for din ægtefælles eventuelle negative indkomst, Har din samlever kun en meget lille indkomst, men nogle store rentefradrag, f.eks. fordi I har købt en ejerlejlighed eller et hus med begge navne på skødet, gør I særdeles klogt i at gifte jer. De uudnyttede rentefradrag hos den ene af jer vil dermed automatisk blive overført til fradrag hos den anden. Hvis din samlever er selvstændig erhvervsdrivende med underskud, kan det også være en rigtig god idé, at I gifter jer. Du vil da automatisk få overført din ægtefælles underskud til fradrag i din positive indkomst, og du kan risikere at få frikort, fordi din ægtefælle har underskud i sin virksomhed. Dette gælder, selv om underskuddet er opstået før vielsen, og selv om du ikke hæfter for betalingen af hans gamle kreditorer. Underskudsoverførslen mellem ægtefæller sker automatisk, og du kan ikke blive fritaget for denne regel.
 3. Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, bliver den enes negative kapitalindkomst ved skatteberegningen automatisk modregnet i den andens positive kapitalindkomst. Hvis manden f. eks. har en positiv kapitalindkomst på 30.000 kr., som hidtil er blevet beskattet med bundskat på 37,09% og hustruen har en negativ kapitalindkomst på 80.000 kr., hvoraf 30.000 kr. hidtil har haft en fradragsværdi på 25%, vil hustruens negative kapitalindkomst blive modregnet i hans positive kapitalindkomst. Dermed sparer ægtefællerne 12,09% af beløbet i skat, det vil i dette eksempel sige 3.627 kr. Hustruen mister sit fradrag og vil dermed alt andet lige få en restskat på 25% af 30.000 kr. eller 7.500 kr. Hun bør stille krav til manden om betaling af dette beløb.
 4. Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, får du i 2023 automatisk overført din ægtefælles eventuelle uudnyttede bundfradrag på 50.000 kr. ved beregning af værdien af skattefradraget ved negativ kapitalindkomst, Har du f. eks. negativ kapitalindkomst på 100.000 kr., får du et ekstra fradrag i skatten på 8% af de første 50.000 kr. Hvis du gifter dig med en person, der ikke har negativ kapitalindkomst, får du et ekstra fradrag i skatten på 8% af 100.000 kr. Du får således en skattebesparelsen på 4.000 kr.
 5. Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, og ægteskabet har varet hele indkomståret, sker der automatisk en sammenlægning af ægtefællers kapitalindkomst ved beregningen af topskat,
See also:  Hvor Meget ForbrNder Man Ved At Gå?

Manden har f. eks. en personlig indtægt på over 568.900 kr. (2023) efter AM-bidrag og tillige positiv kapitalindkomst på 110.000 kr. Kvinden har personlig indtægt på 200.000 kr. og negativ kapitalindkomst på 30.000 kr. Hvis parterne ikke er gift, beskattes mandens 110.000 kr. med 37,09% plus kirkeskat af de første 47.400 kr. og 42,0% plus kirkeskat af resten, medens kvindens rentefradrag kun har en skatteværdi på ca.33%. Hvis parternes er gift ved indkomstårets udløb og ægteskabet har varet hele indkomståret, får manden automatisk overført hustruens negative kapitalindkomst samt et bundfradrag på 47.400 kr i den positive kapitalindkomst, og dermed sparer ægteparret samlet ca.5.000 kr. NB: Denne sambeskatning er ikke altid en fordel. Hvis hustruen i det nævnte eksempel har positiv kapitalindkomst, bliver hun beskattet med 42,0% af kapitalindkomsten, hvor hun som ugift kunne nøjes med 37,09%. Se ulempe nr.1 nedenfor.

 • Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, får du i 2023 automatisk overført din ægtefælles eventuelle uudnyttede grundbeløb på 58.900 kr, ved beskatning af aktieindkomst, herunder aktieudbytte, med 27%. Overskydende beløb over 58.900 kr. beskattes med 42%. Fordelen er derfor maksimalt 15% af 58.900 kr. eller 8.835 kr.
 • Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, og din ægtefælle er folkepensionist, er der mulighed for pensionistrabat på 0,4% ved beregning af ejendomsværdiskatten. Rabatten udgør maksimalt 6.000 kr. pr. helårsbolig og 2.000 kr. pr. fritidsbolig, og rabatten reduceres med 5% af samlet indkomst over 327.200 kr. (2023)
 • Jeg vil til sidst komme ind på to alvorlige ulemper ved ægteskabet.

  1. Den første ulempe drejer om sambeskatningen af positiv kapitalindkomst. Hvis I er gift ved indkomstårets udløb, og ægteskabet har varet hele indkomståret, sker der automatisk en sammenlægning af ægtefællers kapitalindkomst ved beregningen af topskat, Der er dog et bundfradrag på to gange 47.400 kr., før den positive kapitalindkomst skal beskattes med topskat. Manden har f. eks. en personlig indtægt på over 568.900 kr. (2023) efter AM-bidrag og tillige positiv kapitalindkomst på 80.000 kr. Kvinden har personlig indtægt på 200.000 kr. og også en positiv kapitalindkomst på 30.000 kr. Hvis parterne ikke er gift, beskattes mandens 80.000 kr. med 37,09% plus kirkeskat af de første 47.400 kr. og 42,0% plus kirkeskat af resten, medens kvindens positive kapitalindkomst kun beskattes med ca.37,09% plus kirkeskat. Hvis parterne er gift ved indkomstårets udløb og ægteskabet har varet hele indkomståret, bliver kvindens positive kapitalindkomst beregnet sammen med mandens positive kapitalindkomst, og dermed stiger skatten af hustruens positive kapitalindkomst med 4,91% eller i dette tilfælde ca.1.473 kr.
  2. Det anden ulempe drejer sig om hæftelsen for skat. Når du gifter dig, kommer du til at hæfte for din ægtefælles betaling af restskat, Denne regel er en speciel undtagelse fra den almindelige regel om, at ægtefæller ikke hæfter for hinandens gæld. Du kommer kun til at hæfte for de restskatter, som opstår i vielsesåret eller senere, og din hæftelse ophører automatisk ved en ophævelse af samlivet. Der sker altså ikke noget ved, at du gifter dig med en person, som har store restskatter fra tidligere år. Disse restancer kommer du ikke til at hæfte for. Du kan ikke gardere dig mod den fælles hæftelse for skat ved at etablere særeje af den ene eller den anden art. Du hæfter med alt, hvad du ejer, for din ægtefælles restskat, men din hæftelse gælder dog kun, hvis skattevæsenet ikke har kunnet inddrive beløbet hos din ægtefælle. Skattevæsenet kan også modregne din ægtefælles restskat i din overskydende skat, hvis der kunne gøres udlæg for restskatten i dine ejendele. Har din ægtefælle fået gældssanering, bortfalder din hæftelse for skatten. Det kan du læse mere om på
  See also:  Hvor Hurtigt M En Elcykel KøRe?

  : 512 Skatten og os

  Hvornår skal man betale top topskat?

  26. januar 2023 Af kundedirektør, partner Helle Snedker Lige siden den blev indført i 1993, har der været en ophedet politisk diskussion om topskatten. Men trods mange ønsker om en højere topskattegrænse, så store grupper af almindelige lønmodtagere slap for at betale topskat, så har der ikke været et politisk flertal for at ændre ved systemet.

  • Indtil december sidste år.
  • Ort før jul præsenterede statsminister Mette Frederiksen arbejdsprogrammet for den nye SVM-regering med nyheden om, at topskatte-systemet står over for en større ændring.
  • Fremover får vi et tredelt topskattesystem, hvor mange lønmodtagere slipper for at betale 15 procent i topskat, men helt en julegave er den nye regerings planer dog ikke.

  Særligt ikke for de mange tusinder af selvstændige der driver deres forretning gennem virksomhedsordningen. Lad os lige se på det nye topskattesystem først. Fremover skal man først betale en mellemskat på 7,5 procent for sin indtægt mellem 618.400 og 750.000 kroner.

  • For indkomster mellem 750.000 – 2,5 millioner betaler man topskat på 15 procent, mens man for indkomster over 2,5 millioner kroner bliver beskattet med en top-topskat 20 procent.
  • Umiddelbart kan man godt følge logikken, når politikerne gerne vil beskatte progressivt – altså de højeste indkomster mest – men man kommer uforvarende til at ramme selvstændige i liberale erhverv som advokater, revisorer, læger og tandlæger.

  Mange i denne gruppe har opbygget opsparinger i deres virksomhed med en forventning om, at de kan hive penge ud, hvis de gradvis trapper ned på arbejdet, til en skattesats, der var lavere end den, regeringen lægger op til. De bliver derfor med andre ord beskattet med tilbagevirkende kraft.

  • Helt galt rammer regeringens planer, hvis baggrund for at opretholde en virksomhedsskatteordning pludseligt forsvinder.
  • Det kunne fx være af helbredsmæssige årsager, eller fordi kundegrundlaget ikke længere er til stede.
  • Her vil opsparingen komme ud til fuld beskatning året efter ophøret og blive fuldt ramt af top-topskat – selvom optjeningen har fundet sted over mange år.

  En måde at komme udenom de kommende nye regler er enten af foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, så midlerne fremover kan tages ud som udbytte – med betaling af henholdsvis 27 procent eller 42 procent i skat afhængigt af aktieindkomsten det pågældende år.

  1. Alternativt kan den, der driver virksomhed i virksomhedsskatteordningen, løbende sørge for at udnytte muligheden for at overføre op til 30 procent af årets overskud til en pensionsordning.
  2. Herved reduceres udfordringen – men undgås ikke helt.
  3. Hvis du er en af mange tusinder af danskere, der driver selvstændig virksomhed igennem en virksomhedsordning, så er det en god ide at søge rådgivning for at høre, hvad dine muligheder er.

  I modsat fald står du til at blive straffet med tilbagevirkende kraft. Med regeringens planlagte ændringer er det endnu engang blevet klart, at det er en stor fordel for dig, der har en større opsparing, ikke blot at holde dine midler i et skattemiljø men gerne at placere dine opsparingsæg i flere kurve.

  • VSO, pension, selskab, aktiesparekonto osv.
  • Der er ofte stor kreativitet på Christiansborg i form af at ændre den måde, vi beskattes på – men det er sjældent, at ændringerne ændrer alle skattemiljøer ens på samme tid.
  • Artiklen har også været bragt i Erhverv+ torsdag den 26.
  • Januar 2023.
  • Disclaimer Ovennævnte er udarbejdet af Formueplejekoncernen til orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir.

  De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formueplejekoncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders/investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysningerne i ovennævnte.

  Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i ovennævnte er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Investorer gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

  For yderligere information kontakt venligst [email protected]

  See also:  Hvor Mange Kort Er Der I Et Kortspil?

  Hvad er grænsen for mellemskat?

  2.1. Progression i indkomstskatten — Hvordan er progressionen gennemført i praksis? Det danske skattesystem er progressivt. Det betyder, at skatten af den sidst tjente krone er højere end skatten af den først tjente krone. I praksis er progressionen gennemført ved, at de laveste indkomster alene betaler kommunale skatter og bundskat til staten, de lidt højere indkomster tillige mellemskat af den øverste del af indkomsten og de højeste indkomster både kommune-, bund-, mellem- og topskat.

  Skatterne skal således betales, når indkomsten overstiger de respektive skatters bundfradrag, der for kommune- og bundskattens vedkommende benævnes personfradraget, for mellemskatten mellemskattegrænsen og for topskattegrænsen. Alle har et personfradrag. Hvis man ikke har større indkomst end sit personfradrag, skal man slet ikke betale indkomstskat.

  (Er indkomsten tjent ved erhvervsarbejde skal der dog altid betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. afsnit 4.3.). Personfradraget er på 41.000 kr. For unge under 18 år er personfradraget 30.000 kr. Har man en indkomst, der er større end personfradraget, betaler man kommuneskat og bundskat af det overskydende beløb.

  • Alle får altså også et bundfradrag i mellemskatten.
  • Først når indkomsten overstiger 279.800 kr., skal man tillige betale mellemskat af det overskydende beløb.
  • Omkring hver fjerde af de danske skatteydere betaler mellemskat.
  • I 2009 hæves bundfradraget for mellemskat op til grænsen for topskat, jf.
  • Lavere skat på arbejde 2008-09.

  Topskat skal kun betales af indkomst over 335.800 kr. Hver femte skatteyder betaler topskat. Den gennemsnitlige skatteyder har en personlig indkomst på ca.223.000 kr. Nedenfor er vist, hvordan skatten stiger i takt med indkomstens størrelse. * 15,0 pct. før evt. reduktion for skatteloft (14,94 pct. i en gennemsnitskommune i 2008). **Skattesatsen i en gennemsnitskommune i 2008. Skattesatsen varierer fra ca.22 pct. i den billigste til ca.27 pct. i landets dyreste kommune.

  Hvornår træder ny topskat i kraft?

  Top-topskat Top-topskat er en ny skattesats, hvor indkomst over 2.5 mio. (efter AM-bidrag) beskattes med 20%. Skatten, som er en del af SMV-regeringens regeringsgrundlag, kaldes også for «millionærskat», da det kun er danskere med en meget høj indkomst, der skal betale top-topskat.

  Læsetid: 3 min. Sidst opdateret 09/02/2023

  Top-topskat er en ny skattesats på 20%, som danskere skal betale, hvis de tjener over 2.5 mio. kroner om året (efter AM-bidrag). Skattesatsen, der også kaldes for «millionærskat», kommer dermed til at være 5% over skattesatsen for, som stadig vil eksistere.

  Der lægges op til, at den faste topskattegrænse splittes op i to nye skatter og skattesatser – så der i alt vil være tre. I bunden kommer der en såkaldt, mens der i toppen kommer en ny skat, der indtil videre har fået navnet; top-topskat. Top-topskat er ikke vedtaget endnu. Den er en del af SVM-regeringens regeringsgrundlag, men det forventes, at det vil blive vedtaget i 2023.

  Hvis du er over grænsen for enten topskat eller top-topskat, kan du potentielt undgå noget af beskatningen ved at spare pengene op i et andet regnskabsår. Det kan du fx gøre med, hvis du har en, Som vi skrev tidligere, bliver den klassiske topskat delt op i tre skatter og satser.

  Indkomst over 552.500 til 750.000 kr. vil blive beskattet efter mellemskat-satsen på 7,5%. Topskatten på 15% gælder indkomster fra 750.000 til 2.500.000, mens top-topskat gælder indkomster over 2.5 mio. kroner. er selvfølgelig stadig gældende. Det betyder, at du aldrig kan blive beskattet af mere end 52,07% af din personlige indkomst.

  Hvis din samlede beskatning overstiger det, vil du i udgangspunktet få en reduktion i top-topskatten, som det sker med topskatten i dag. Satser for 2023 Alle har et, som de ikke skal betale skat af. Trækprocenten udgøres blandt andet af din kommuneskat, og kirkeskat.

  1. Der er i udgangspunktet ingen øvre grænse for, hvad du kan ende med at skulle betale i top-topskat, men din samlede beskatning kan aldrig blive på mere end 52,07% af din personlige indkomst, som er,
  2. Du beregner din top-topskat ved at tage din indkomst over 2.5 mio.
  3. Og gange dem med skattesatsen på 20%.

  Husk, at det er din indkomst efter, du skal bruge til beregningen. Eksempel Lone har en indkomst på 3.451.183 kr., efter AM-bidraget er trukket fra. I vores eksempel her, er vi kun interesseret i at beregne, hvad hun skal betale i top-topskat alene. Derfor skal vi først finde ud af, hvad beløbet over grænsen er: 3.451.183 – 2.500.000 = 951.183 kr.

  Lone skal altså betale top-topskat af 951.183 kr. ud af sin samlede indkomst. Vi finder beløbet, hun skal betale, ved at gange tallet med skattesatsen på 20%: 951.183 x 20% = 190.236,60 kr. Det vil altså sige, at Lone skal betale 190.236,60 kr. i top-topskat. NB. I dette eksempel har vi ikke kigget på, om Lones samlede beskatning bliver over eller under det skrå skatteloft.

  Hvis den er over, vil skattesatsen blive reduceret, indtil den passer med loftet.