Hvor Mange Timer Er Der P En MåNed?

Hvor Mange Timer Er Der P En MåNed
Der er i gennemsnit 4,33 uger på en måned, hvorfor en standardmåned har 160,33 timer.

Hvor mange timer er 30 timer pr måned?

Gode råd, hvis du vil indgå aftale om nedsat tid: —

Hvis du oprindeligt er fuldtidsansat og har kontrakt på det, så sørg for, at aftalen om nedsat tid bliver et tillæg til din kontrakt. Aftal det præcise gennemsnitlige timetal pr. uge eller pr. måned. Din løn vil som udgangspunkt blive beregnet forholdsmæssigt i forhold til den nedsatte tid. En medarbejder på 30 timer får eksempelvis 30/37-dele af en fuldtidsansats løn og pension. Aftal præcis, hvordan arbejdstiden lægges. Så du ved, om du fx med en 30-timers stilling skal arbejde fem dage om ugen à seks timer, fire dage om ugen à 7,5 timer og hvilken dag, der er fridag. Eller om du blot skal arbejde 130 timer spredt over en måned. Aftal, at arbejdstid, der overstiger den nye aftalte norm, er overarbejde og kompenseres enten ved betaling eller afspadsering fx i forholdet 1:1,5. Aftal enten, at aftalen gælder for en bestemt aftalt periode, så du ved udløbet kan tage stilling til, om du vil forlænge den. Eller at aftalen er løbende, indtil en af parterne siger den op med fx tre måneders varsel. Aftal så vidt muligt også, at du i tilfælde af arbejdsgiverens opsigelse af dig kan ophæve aftalen om deltid umiddelbart. Det er særligt relevant, hvis det er arbejdsgiver, der har krævet, at du går på deltid. Aftal også gerne, at du i øvrigt er ligestillet med fuldtidsansatte, så der ikke sker forholdsmæssige reduktioner i dine ansættelsesvilkår i øvrigt, fx i personalegoder.

Er 30 timer fuldtid?

Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du være fuldtidsforsikret.

See also:  Hvor Lang Er En Iphone 11?

Hvad er normal kontortid?

Arbejdstidens placering — De offentlige overenskomster giver ikke retningslinjer for, hvornår arbejdstiden skal placeres, men det er muligt, at der på din arbejdsplads er fastsat nogle fælles retningslinjer herfor eller indgået lokale arbejdstidsaftaler.

 1. Hvis intet andet er aftalt forudsætter overenskomsterne, at arbejdstiden som udgangspunkt ligger inden for normal kontortid, dvs.
 2. I tidsrummet fra ca.
 3. Kl.6-18 på hverdage.
 4. Som offentligt ansat akademiker er du dog omfattet af en rådigheds- og/eller merarbejdsforpligtigelse, som ikke kan afgrænses til kun at gælde på bestemte tidspunkter af døgnet eller bestemte dage.

Du kan derfor godt blive pålagt at arbejde uden for normal kontortid og også i weekender. Arbejde uden for normal kontortid indgår i den normale arbejdsnorm og kan ikke nødvendigvis betragtes som merarbejde alene på grund af tidspunktet. Hvis du til gengæld fast påregneligt eller over en længerevarende periode bliver pålagt arbejde om aftenen og/eller i weekenden, kan det blive aktuelt at vurdere om der skal indgås en lokal arbejdstidsaftale, herunder aftale om honorering af det arbejde der ligger udenfor almindelig kontortid.

Hvordan ser en 37 timers arbejdsuge ud?

Hvordan beregnes arbejdstimer pr. måned? — Med udgangspunkt i en 37-timers arbejdsuge finder man det månedlige antal arbejdstimer ved først at gange 37 med antallet af uger på et år, altså 52. Det giver 1924 timer, som dermed er det årlige antal arbejdstimer.1924 timer er også det antal, som staten bruger i sin defintion af et såkaldt årsværk.

Hvor mange dage er 160 33 timer?

Problemer med at booke samtaler – MA er pt. ramt af tekniske udfordringer ift. booking af individuelle, lovpligtige møder hos os. Svartiderne kan være ganske lange. Prøv gerne at booke igen senere. Som hovedregel modtager du din udbetalingsspecifikation dagen før månedens sidste bankdag, altså dagen før udbetaling på din Nemkonto.

 1. Hvis du får en udbetaling uden for månedsskift, får du ligeledes din specifikation dagen før.
 2. Alle kalendermåneder udbetales ens – altså med 160,33 timer pr.
 3. Måned for en fuldtidsforsikret og 130 timer for deltidsforsikrede.
 4. Det betyder, at februar, marts og april måned udbetales ligeligt med 160,33 timer pr.
See also:  Hvor Tidlig Kan Man Tage En Graviditetstest?

kalendermåned – også selv om februar måned kun har 28 dage, marts har 31 dage og april 30 dage. Da alle kalendermåneder er ens i forhold til udbetalinger, kan du som fuldtidsforsikret maksimalt få udbetaling for 160,33 timer og som deltidsforsikret for maksimalt 130 timer.

Hvad får man i dagpenge 2023?

Dagpengesatser gældende fra 1. maj 2023

Bruttobeløb pr. måned
Fuldtidsforsikret Uden beskæftigelsestillæg 19.728 kr.
Deltidsforsikret Uden beskæftigelsestillæg 13.152 kr.
Nyuddannet Forsørger, fuldtidsforsikret 16.177 kr.
Nyuddannet Forsørger, deltidsforsikret 14.106 kr.

Hvor går grænsen for fuldtid?

Forskellen på deltids- og fuldtidsforsikring — Økonomisk kan det bedst betale sig at være fuldtidsforsikret. Når du vælger, om du skal være deltids- eller fuldtidsforsikret, så handler det også om, hvor meget arbejde du kan og vil stå til rådighed for.

 1. Du må gerne være fuldtidsforsikret, selv om du ikke arbejder fuld tid, også hvis du senere går ned i tid.
 2. Som tommelfingerregel skal du regne med, at arbejder du i gennemsnit mere end 30 timer pr.
 3. Uge, skal du være fuldtidsforsikret.
 4. Helt præcist betyder det, at hvis du har arbejdet mere end 360 timer inden for 12 uger og er 14-dages lønnet, eller har arbejdet mere end 390 timer indenfor 3 måneder og er månedslønnet, så er det et krav, at du skal skifte til at være fuldtidsforsikret.

A-kassen undersøger én gang om måneden, om du opfylder betingelserne for at blive fuldtidsforsikret. Du har også selv pligt til at bede om at blive fuldtidsforsikret, hvis din arbejdstid øges til et omfang hvor du kommer til at opfylde betingelserne. Hvis du begynder at drive selvstændig virksomhed i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde på mere end 30 timer om ugen, har du også pligt til at bede a-kassen om at blive fuldtidsforsikret.

See also:  Hvor Meget M.Man Tjene På Su?

Kan man være fuldtidsforsikret på 32 timer?

Hvis du arbejder 30 timer eller mindre om ugen, kan du selv vælge om du vil være deltids- eller fuldtidsforsikret. Arbejder du mere end 30 timer om ugen, kan du kun være fuldtidsforsikret.

Hvad er 30 timers arbejdsuge?

Eksempel: Har du en arbejdstid på 30 timer om ugen i perioden, du optjener ferie, men på tidspunktet du afholder din ferie, arbejder 37 timer om ugen, så svarer din lønudbetaling i ferien til 30 timer om ugen. Regnestykket: 30 timer om ugen svarer til 6 timer om dagen, 37 timer svarer til 7,4 timer om dagen.

Hvordan beregner man timetal?

Hvordan beregnes arbejdstimer pr. måned? — Med udgangspunkt i en 37-timers arbejdsuge finder man det månedlige antal arbejdstimer ved først at gange 37 med antallet af uger på et år, altså 52. Det giver 1924 timer, som dermed er det årlige antal arbejdstimer.1924 timer er også det antal, som staten bruger i sin defintion af et såkaldt årsværk.