Hvor Mange Timer Arbejder Man Om MNeden?

Hvor Mange Timer Arbejder Man Om MNeden
En standardmåned baseres på en arbejdsuge på 37 timer. Der er i gennemsnit 4,33 uger på en måned, hvorfor en standardmåned har 160,33 timer.

Hvor mange timer må man arbejde på en måned?

Reglerne — helt kort

HVILEPERIODE ELLER 11-TIMERSREGLEN Bestemmelsen siger, at du skal have mindst 11 timers sammenhængende hvile inden for et døgn. I praksis betyder det, at der som minimum skal gå 11 timer, fra du får fri fra arbejde, til du møder igen. FRIDØGN

Indebærer dit job, at du kan møde på arbejde alle ugens syv dage, har du ret til minimum et fridøgn, 24 timer, som skal placeres i forlængelse af en hvileperiode (11-timersreglen). Fridøgnet skal, så vidt det er muligt, lægges på en søndag.48-TIMERSREGLEN Reglen fastslår, at din arbejdstid højest må være 48 timer i gennemsnit pr.

 1. Uge set over en periode på fire måneder.
 2. Din ugentlige arbejdstid kan således være længere i nogle uger, hvis den kompenseres med kortere arbejdstid i andre uger.
 3. Reglen stammer fra EU’s arbejdstidsdirektiv.
 4. RÅDIGHEDSVAGT Har du en aftale om at stå til rådighed uden for almindelig arbejdstid, siger loven: Er du hjemme og kan tilkaldes, tæller tiden som hviletid, indtil du bliver indkaldt.

Er du på arbejdspladsen og står til rådighed, tæller tiden som arbejdstid. Tilkalde- og rådighedsvagter er også omfattet af regler om hvileperiode. Det vil sige, at hver gang du går hjem fra arbejde — uanset om det er efter tilkaldt eller almindeligt arbejde — skal du have mindst 11 timers sammenhængende hvile inden for de sidste 24 timer.

AFVIGELSER Inden for nogle bestemte former for arbejde er der dog særlige aktiviteter, som giver mulighed for at nedsætte hviletiden til 8 timer eller udskyde hvileperioden. Hvis det sker, skal du have tilsvarende kompenserende hvileperiode så hurtigt som muligt. PAUSER Loven giver dig ret til at holde en pause, hvis din arbejdstid er længere end 6 timer.

Pausen skal være så lang, at du får koblet ordentligt fra. Det er typisk en halv time, hvor du har tid og ro til at spise. Loven siger også, at du har ret til at holde pauser, hvis du har «ensidigt gentaget arbejde». Ingen kan holde til at arbejde flere timer i træk uden pauser.

Derfor er der på de fleste arbejdspladser aftalt en pause om formiddagen og en om eftermiddagen. Og som regel er det i orden, at man kan tage en kort pause, hvis man er ryger eller lige har brug for at strække benene eller klare tankerne. NATARBEJDE Hvis du arbejder om natten, skal du efter arbejdsmiljøloven have tilbud om en gratis helbredskontrol, inden du begynder på natarbejdet, og derefter mindst hvert 3.

See also:  Hvor HJt Skal Et Tv HæNge?

år. Husk, at du altid kan få hjælp fra din lokale afdeling på tlf.7011 4545, hvis du har spørgsmål til din arbejdstid. : Reglerne — helt kort

Hvor meget er 30 timer om måneden?

Gode råd, hvis du vil indgå aftale om nedsat tid: —

Hvis du oprindeligt er fuldtidsansat og har kontrakt på det, så sørg for, at aftalen om nedsat tid bliver et tillæg til din kontrakt. Aftal det præcise gennemsnitlige timetal pr. uge eller pr. måned. Din løn vil som udgangspunkt blive beregnet forholdsmæssigt i forhold til den nedsatte tid. En medarbejder på 30 timer får eksempelvis 30/37-dele af en fuldtidsansats løn og pension. Aftal præcis, hvordan arbejdstiden lægges. Så du ved, om du fx med en 30-timers stilling skal arbejde fem dage om ugen à seks timer, fire dage om ugen à 7,5 timer og hvilken dag, der er fridag. Eller om du blot skal arbejde 130 timer spredt over en måned. Aftal, at arbejdstid, der overstiger den nye aftalte norm, er overarbejde og kompenseres enten ved betaling eller afspadsering fx i forholdet 1:1,5. Aftal enten, at aftalen gælder for en bestemt aftalt periode, så du ved udløbet kan tage stilling til, om du vil forlænge den. Eller at aftalen er løbende, indtil en af parterne siger den op med fx tre måneders varsel. Aftal så vidt muligt også, at du i tilfælde af arbejdsgiverens opsigelse af dig kan ophæve aftalen om deltid umiddelbart. Det er særligt relevant, hvis det er arbejdsgiver, der har krævet, at du går på deltid. Aftal også gerne, at du i øvrigt er ligestillet med fuldtidsansatte, så der ikke sker forholdsmæssige reduktioner i dine ansættelsesvilkår i øvrigt, fx i personalegoder.

Hvor mange timer er en gennemsnitlig arbejdsuge?

Fuld tid er normalt 37 timer om ugen, men det er tilladt at aftale et højere timetal. Deltid er, når du arbejder mindre end 37 timer om ugen.

Hvad sker der hvis man arbejder mere end 48 timer om ugen?

Brud på 48-timers reglen kan koste dig dyrt — Viser det sig, at din medarbejder arbejder mere end 48 timer i gennemsnit, kan du risikere at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen. Det er nemlig dit ansvar som arbejdsgiver, at reglen overholdes.

Er 32 timer fuldtid?

Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du være fuldtidsforsikret.

Hvad er mindstelønnen i dag?

Service (2022-2023)

Pr.1. marts 2022 Pr.1. marts 2023
Mindsteløn 135,25 kr. 138,75 kr.
Under 18 år
15-årige 54,25 kr. 55,75 kr.
16-årige 66,50 kr. 68,00 kr.

Er 30 timer om ugen fuldtid?

Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du være forsikret på fuldtid i a-kassen, Som fuldtidsforsikret skal du ved ledighed stå til rådighed for fuldtidsarbejde (normalt 37 timer om ugen), og du får udbetalt dagpenge i op til 37 timer om ugen.

See also:  Hvor Gammel Blev Jesus?

Hvornår arbejder man for meget?

Arbejdsgiverens ansvar — Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdstiden ikke overskrider 48 timer om ugen i gennemsnit over 4 måneder. Selvom medarbejderne kunne have lyst til at arbejde mere, skal arbejdsgiveren sørge for, at arbejdstiden ikke bliver mere end 48 timer.

I hvilket land arbejder man mindst?

Norge og Danmark på delt andenplads — Når det gælder den korteste arbejdsuge, ligger Danmark sammen med Norge på andenpladsen med en gennemsnitlig arbejdsuge på 33 timer, viser opgørelsen fra CNN Money. De hårdtarbejdende mexicanere arbejder hele 519 timer mere end de amerikanske naboer mod nord, men tjener kun en femtedel.

Hvor mange timer må jeg arbejde på en dag?

Hvor mange timer må man arbejde på 1 dag? 11 timers reglen dikterer, at du, som udgangspunkt, maksimalt må arbejde 13 timer i træk over en periode på 24 timer.

Hvor mange timer er 37 timer om ugen?

Hvordan beregnes arbejdstimer pr. måned? — Med udgangspunkt i en 37-timers arbejdsuge finder man det månedlige antal arbejdstimer ved først at gange 37 med antallet af uger på et år, altså 52. Det giver 1924 timer, som dermed er det årlige antal arbejdstimer.1924 timer er også det antal, som staten bruger i sin defintion af et såkaldt årsværk.

Hvor mange timer skal man have for at få fuld dagpenge?

Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du have arbejdet i mindst 148 timer. Hvis du er deltidsforsikret skal du have arbejdet i mindst 97 timer.

Hvornår må man ikke arbejde mere?

Første job er lovligt som 13årig — Er man barn eller ung, må man vente til man bliver 13 år, før det er lovligt at arbejde. Undtaget fra reglerne er dog arbejde, hvor det er nødvendigt, at man bruger børn under 13 år til jobbet. Det er typisk som modeller for eksempelvis reklamebureauer.

Kan man godt have 2 jobs?

Som udgangspunkt er du som lønmodtager forpligtet til at anvende din fulde arbejdskraft i jobbet. Men kan du aftale det med din arbejdsgiver, må du gerne have et bijob.

Hvor mange timer må jeg arbejde?

Arbejdsgiverens ansvar — Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdstiden ikke overskrider 48 timer om ugen i gennemsnit over 4 måneder. Selvom medarbejderne kunne have lyst til at arbejde mere, skal arbejdsgiveren sørge for, at arbejdstiden ikke bliver mere end 48 timer.

Hvor lang tid må man arbejde i træk?

Svaret er nej. Desværre har din arbejdsgiver ikke altid styr på reglerne. Men Arbejdstilsynet slår fast, at der skal være 11 timers hvile inden for 24 timer. Og hvis din arbejdsgiver siger, at man kan fravige reglen, er det for det meste ikke korrekt. — Når du ser 24 timer tilbage – og her taler vi ikke om et døgn fra midnat til midnat, men reelt 24 timer – skal du have mulighed for at hvile i 11 timer.

 • Dermed skal du ikke arbejde mere end 13 timer i træk.
 • Du skal have 24 timers fri inden for 7 døgn.
 • De 24 timers fri begynder først efter 11 timers hvile.
 • Regnestykket er således: 11+24 = 35 arbejdsfrie timer inden for 7 døgn.
 • Du skal ikke acceptere fravigelser fra reglen — Jeg ser mange tilfælde, hvor arbejdsgiveren henviser til nogle undtagelser i reglerne om hvileperiode og fridøgn.
See also:  Hvor Sidder GaldeblRen?

Men det holder sjældent vand, siger arbejdsmiljømedarbejder Martin Nielson. — I den forbindelse skal du huske, at en undtagelse ikke kan planlægges. Det skal være force majeure, altså noget uventet og vigtigt. Og der kan kun dispenseres fra reglerne én gang i forbindelse med, at personer eller store værdier er i akut fare.

 • En anden vigtig regel om undtagelser er begrebet «hvis ikke arbejdet kan tilrettelægges på anden måde».
 • Det betyder, at hvis det bare er et spørgsmål om at kalde flere folk ind eller planlægge arbejdet på en anden måde, så er betingelsen for undtagelse ikke opfyldt.
 • Arbejdsmiljøloven indeholder bestemmelser om holddrift.

Her skal du være opmærksom på, at hvis arbejdet kan tilrettelægges på «lovlig måde», så kan din arbejdsgiver ikke bare bryde 11-timers-reglen, understreger Martin Nielson Et eksempel på en fravigelse Det kan være nødvendigt at fravige hviletidsbestemmelserne.

Her er et eksempel: Hvis der er dårligt vejr på en boreplatform, og det ikke er sikkert at flyve med helikopter, så er undtagelsesbestemmelsen opfyldt, og mandskabets arbejdstid kan forlænges. Hviletidsbestemmelserne må fraviges, da det er nødvendigt for sikkerheden på platformen. Må jeg arbejde mere end 13 timer i træk? Nej, det må du ikke, for du skal have 11 timers hvile inden for 24 timer.

Kontakt din fagforening Du skal ikke stiltiende acceptere din arbejdsgivers fejlfortolkning af reglerne om hvileperiode og fridøgn. — I VSL er vi eksperter i reglerne om, hvornår du skal arbejde, og hvornår du skal hvile. Og vi kan henvise til Arbejdstilsynets bestemmelser og deres svar til os.

Hvor mange timer må man arbejde på en hverdag?

Den ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i uger, hvor der er helt skolefri.15-17-årige, der stadig går i skole, må højst arbejde to timer på skoledage og otte timer på fridage.