Hvor Mange Penge M Man Give Sine BøRn?

Hvor Mange Penge M Man Give Sine BøRn
Hvad er en afgiftsfri gave? — Som forælder har du ret til årligt at give dit barn op til 71.500 kr. (2023) i gave uden at skulle betale gaveafgift. Skal du give en større gave end dette, skal du som udgangspunkt betale 15 pct. af gavens værdi i gaveafgift.

Retten til at give en afgiftsfri gave er en personlig ret, som hver forælder har. Det betyder, at du sammen med din ægtefælle/samlever kan give hvert af dine børn op til 143.000 kr. (2023) årligt i gave uden at skulle betale 15 pct. af beløbet i gaveafgift. Når du giver dit barn en større gave, anbefaler vi, at du opretter et gavebrev, som kan hjælpe dig og dit barn med at dokumentere størrelsen på gaven over for offentlige myndigheder, såsom SKAT.

Sådan anmelder du og betaler gaveafgift til SKAT

Hvor mange penge må man give sine børn skattefrit?

Du kan frit give gaver op til 71.500 kr. i 2023 (69.500 kr. i 2022) til et familiemedlem i din nærmeste familie. Hvis du giver større gaver, skal du oplyse det til os, og der skal betales en gaveafgift.

Hvor meget må man give sine børn i arveforskud om året?

Børn, børnebørn og adopterede børn — Livsarvinger, det vil sige børn, børnebørn og adopterede børn, kan få op til 71.500 kroner pr. år som skattefrit arveforskud pr. person. Det gælder også stedbørn, men det kræver, at de har boet sammen med dig i mere end 5 år. Overstiger arveforskuddet til børnene 71.500 kroner, skal der betales 15 % i gaveafgift af det overstigende beløb.

Hvor meget kan børn arve uden at betale skat?

Skifteretten beregner i hovedtræk boafgiften ud fra følgende principper:

Boafgiften beregnes ud fra de samlede værdier, som en afdød person efterlader sig. Boet skal ikke betale boafgift af den længstlevende ægtefælles arv efter førstafdøde. Boet skal betale en boafgift på 15 procent af arv til arvinger i den nærmeste familie, når arven overstiger et bundfradrag på 321.700 kr. i 2023 (312.500 kr. i 2022). Når afdøde sad i uskiftet bo, er der to bundfradrag. Når skifteretten beregner boafgiften, bruges altid det bundfradrag, der gælder i dødsåret. Når boafgiften på 15 procent er trukket fra, skal boet derudover betale en tillægsboafgift på 25 procent af arv til arvinger udenfor den nærmeste familie.

Til afdødes nærmeste familie hører:

Afdødes børn, børnebørn, oldebørn m.v. Afdødes forældre. Stedbørn, adoptivbørn og disses børn. Afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden Personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig. Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle. Plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Søskende — niecer/nevøer Søskende og niecer/nevøer til afdøde regnes kun til den nærmeste familie, når de har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet. Beregning af boafgift — eksempler Eksempel 1 Afdøde efterlod i alt 700.000 kr. til sine børn ved sin død i 2022, og afdøde sad ikke i uskiftet bo. I eksemplet skal der betales boafgift på 15 procent:

Arvebeholdning: 700.000 kr.
— minus et bundfradrag på 312.500 kr.: 387.500 kr.
15 procent boafgift af 387.500 kr.: 58.125 kr. i boafgift
Arv til arvinger minus boafgift: (700.000 — 58.125) 641.875 kr.

Eksempel 2 Afdøde efterlod i alt 700.000 kr. til sine børn ved sin død i 2022, og afdøde sad i uskiftet bo. I eksemplet skal der betales boafgift på 15 procent:

Arvebeholdning: 700.000 kr.
— minus to bundfradrag på 312.500 kr.: 75.000 kr.
15 procent boafgift af 75.000 kr.: 11.250 kr. i boafgift
Arv til arvinger minus boafgift: (700.000 — 11.250) 688.750 kr,

Eksempel 3 Afdøde efterlod i alt 700.000 til sine børn og sin søster. Ifølge afdødes testamente skal søsteren arve 200.000 kr. Afdøde sad ikke i uskiftet bo ved sin død i 2022. Da søsteren i følge boafgiftsloven ikke hører til den nærmeste familie, skal hun både betale boafgift på 15 procent og tillægsboafgift på 25 procent:

Arvebeholdning: 700.000 kr.
Beregning af boafgift for både børn og søster:
700.000 minus bundfradrag på 312.500 kr.: 387.500 kr.
15 procent boafgift af 387.500 kr.: 58.125 kr. i boafgift
Søsters arveandel: 200.000 kr.
Søsters andel af boafgiften
(200.000/700.000) x 58.125): 16.607 kr.
Søsters arveandel minus andel af boafgiften
(200.000 — 16.607): 183.393 kr.
25 procent tillægsboafgift af 183.393 kr.: 45.848 kr. i tillægsboafgift
Søsters arv (200.000 — 16.607 — 45.848): 137.545 kr.

For boer efter personer, der er afgået ved døden i 2016, 2017, 2018 og 2019, kan der i særlige situationer blive tale om nedsat boafgift på visse dele af boets erhvervsaktiver. Læs mere i Den juridiske Vejledning, afsnit C.E.9.4,

Hvor meget må man give i forskud på arv?

Gaveafgift — Det er vigtigt at være opmærksom på, at det at give et arveforskud kan være forbundet med en gaveafgift. Du kan dog give arveforskud uden at betale afgift, hvis beløbet er under en vis værdi eller gives til en ægtefælle. Hvis beløbet derimod er over denne værdi, skal der betales gaveafgift.

Gaveafgiften er en vis procentdel af det beløb, der ligger over grænseværdien. Det afgiftsfrie beløb for arveforskud, altså det beløb, du kan give arveforskud på uden at skulle betale gaveafgift, er 71.500 kr. (2023). Denne sats gælder blandt andet børn, stedbørn, bedsteforældre, stedforældre, plejebørn og samlevende, der har boet sammen i mindst to år.

Hvis arveforskuddet gives til svigerbørn, er det afgiftsfrie beløb dog kun 25.000 kr. (2023). Så længe du holder dig under dette beløb, kan arveforskuddet bruges som en afgiftsfri gave. Du kan læse mere om gaveafgift og se alle satser for afgiftsfrie beløb til ægtefæller, børn, stedbørn, svigerforældre m.m. i vores artikel om gaveafgift,

Hvad er forskellen på en gave og et arveforskud?

Hvad er forskellen på arveforskud og gaver? — Der er reelt set ikke nogen forskel på afgifterne i forbindelse med arveforskud eller gave. Et arveforskud og en gave bliver altså beskattet på samme måde, og du kan afgiftsfrit give arveforskud til den samme kreds af personer, som du kan give en afgiftsfri gave til.

Den store forskel mellem en gave og et arveforskud er som tidligere nævnt, at arveforskuddet skal modregnes i modtagerens arv, hvorimod en gave ikke skal tilbagebetales eller modregnes. Hvis du ønsker at give en gave til en af dine børn, men ikke ønsker at stille dine børn ulige i forhold til eventuel arv, kan du overveje at lave et arveforskud i stedet for et gavebrev.

Derudover giver arveforskud dig mulighed for at give dine arvinger et forskud på arven, mens du stadig lever. Lav nemt arveforskud eller gavebrev med Legal Desk Hvis du gerne vil undgå misforståelser, når du giver en eller flere arvinger forskud på deres arv, anbefaler vi, at du får udarbejdet en skriftlig aftale, der dokumenterer arveforskuddet.

See also:  Hvor Meget Er Moms?

Hvor meget må man give sine svigerbørn 2023?

Hvis modtageren er svigerbørn, kan du i 2023 give op til 25.000 kr. i gave, uden at modtageren skal betale afgift.

Hvor meget kan man arve skattefrit?

Erklæring om skifte ved død — Retsafgift er en afgift, som du som arving normalt betaler, når skifteretten udleverer boet.

afdødes forældre ugift samlever med fælles bopæl de sidste to år inden dødsfaldet frasepareret eller fraskilt ægtefælle personer, der har haft fælles bopæl med afdøde de sidste to år inden dødsfaldet personer, der har haft fælles bopæl med afdøde mindst to år, og som nu bor på institution (fx plejehjem) personer, der har, har haft eller venter barn med afdøde adoptionsbørn (det afhænger dog af adoptionsbevillingen) børn, stedbørn barn eller stedbarns ægtefælle børnebørn oldebørn. 

Søskende og nevøer/niecer hører kun med til den nærmeste familie, hvis de har boet sammen med afdøde i to år inden dødsfaldet. Boafgift hed tidligere arveafgift. Det er en afgift til staten, som boet skal betale af arven. Afgiften afhænger af hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem:

Boet skal ikke betale boafgift af arven til ægtefæller og registrerede partnere. Boet skal betale 15 pct. boafgift af den del af arven, der er større end 321.700 kr. i 2023 (312.500 kr. i 2022), som den nærmeste familie arver. Boet skal af arv til alle andre yderligere betale 25 pct. i afgift.15-procentsafgiften fratrækkes arvebeløbet, før de 25 pct. beregnes.

Hvis du arver fra udlandet, fordeles arven som udgangspunkt efter reglerne i det land, hvor afdøde havde bopæl ved dødsfaldet. Når en person dør, skal arven fordeles mellem de efterladte. Fordelingen sker ud fra helt præcise regler i arveloven og afhænger af den afdødes familieforhold. 

Hvis den afdøde efterlader sig både ægtefælle og fælles børn, skal arven deles mellem dem. Ægtefællen arver halvdelen, og børnene arver tilsammen halvdelen af afdødes formue som deles lige imellem dem. Den efterlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo, så fællesbørnene først arver, når den efterlevende ægtefælle dør. Hvis den afdøde ikke efterlader sig en ægtefælle, skal arven deles mellem den efterladtes familie. Børn, børnebørn og oldebørn – de såkaldte livsarvinger – har fortrinsret til at arve. Hvis den afdøde ikke efterlader sig livsarvinger, men kun en ægtefælle, får ægtefællen hele arven. Hvis den afdøde hverken efterlader sig livsarvinger eller ægtefælle, bliver arven fordelt mellem den øvrige familie alt efter arveklasser. Hvis den afdøde hverken efterlader sig arvinger eller testamente, går arven til staten som «herreløst gods».

Hvis du har et krav mod et dødsbo eller repræsenterer en, der har, skal du anmelde dette krav på Skifteportalen. Du har også mulighed for at registrere tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler til dødsboet. Hvis du er kontaktperson eller bobestyrer i et dødsbo, kan du på Skifteportalen få et overblik over de krav, tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler, der er registreret på boet.

Er det begge forældre der må give pengegave?

Enhver myndig person har ret til at give gaver fra sin egen formue. Et barn kan altså modtage afgiftsfrie gaver fra begge forældre. Hvis den ene ægtefælle ikke har formue i eget navn, er det kun den anden ægtefælle, der kan give gaver. Ægtefæller kan overføre formue mellem hinanden uden skattemæssige konsekvenser.

Er arv en indtægt?

Arv er skattepligtig indkomst. Der er 3 former for skatter og afgifter, som et bo skal betale: Indkomstskatter for både afdøde og for boet. Retsafgifter i forbindelse med skifte af boet.

Hvor mange penge må man give sit barn om året?

Hvad er en afgiftsfri gave? — Som forælder har du ret til årligt at give dit barn op til 71.500 kr. (2023) i gave uden at skulle betale gaveafgift. Skal du give en større gave end dette, skal du som udgangspunkt betale 15 pct. af gavens værdi i gaveafgift.

 1. Retten til at give en afgiftsfri gave er en personlig ret, som hver forælder har.
 2. Det betyder, at du sammen med din ægtefælle/samlever kan give hvert af dine børn op til 143.000 kr.
 3. 2023) årligt i gave uden at skulle betale 15 pct.
 4. Af beløbet i gaveafgift.
 5. Når du giver dit barn en større gave, anbefaler vi, at du opretter et gavebrev, som kan hjælpe dig og dit barn med at dokumentere størrelsen på gaven over for offentlige myndigheder, såsom SKAT.

Sådan anmelder du og betaler gaveafgift til SKAT

Hvad er det mindste børn kan arve?

Hvad er tvangsarvens størrelse? Såfremt du har tvangsarvinger, skal de (sammenlagt) arve mindst 25% af nettoformuen i dit dødsbo. Har du både ægtefælle og børn, får de hver især halvdelen af tvangsarven, dvs.12,5 % til din ægtefælle og 12,5% i alt til dine børn.

Kan man arve gæld fra forældre?

15. december 2022 Du arver som udgangspunkt ikke gæld, men det betyder ikke, at afdødes gæld ikke kan have konsekvenser for dig – det gælder særligt, hvis du er længstlevende ægtefælle. Læs mere i denne artikel, hvor vi gennemgår, hvad der sker med gæld, når en person går bort.

Er arveforskud særeje?

Bliver forskud på arv mit særeje, når mine forældre i testamente har gjort min arv til særeje? Mine forældre har oprettet testamente og bestemt, at arven til mig og min søster skal være særeje.

 • Hvis mine forældre giver mig et arveforskud, bliver det så automatisk mit særeje?
 • Jeg er gift og ved skilsmisse ville et arveforskud vel almindeligvis indgå i et skilsmisseboet?
 • SVAR:
 • Dine forældre skal derfor sørge for, at det i selve arveforskudskontrakten bliver anført, at arveforskuddet skal være dit særeje.

Det er fastslået i retspraksis, at et arveforskud ikke automatisk bliver til særeje, blot fordi det er forskud på en arv, som ifølge testamente skal være særeje. Det vil i øvrigt være yderst uheldigt, hvis dine forældre blot bestemmer, at din arv og dit arveforskud skal være dit særeje.

Dette betyder ifølge justitsministeriets bemærkninger til særejereformen i 1990, at arven bliver den værst tænkelige form for særeje, nemlig skilsmissesæreje, som bliver fælleseje også i den situation at din ægtefælle dør før dig. Næsten alle, der tænker situationerne nærmere igennem, vil bestemme, at skilsmissesærejet skal være arvingens fuldstændige særeje, hvis svigerbarnet dør først.

Derved stilles arvingen langt bedre, idet særejet ikke skal deles med svigerbørnenes eventuelle særbørn og kreditorer.

 1. I den formular til, som kan bestilles via vor formularservice, er der indeholdt fortrykte bestemmelser om, at arveforskuddet skal være enten arvingens kombinationssæreje eller fuldstændige særeje.
 2. Med venlig hilsen
 3. Jørgen U. Grønborg
 4. Århus

: Bliver forskud på arv mit særeje, når mine forældre i testamente har gjort min arv til særeje?

Hvordan kan man undgå at betale arveafgift?

Det er kun ægtefæller, der er fritaget for at betale arveafgift – samlevere, børn, børnebørn, søskende m.m. betaler alle arveafgift. Du kan dog mindske arveafgiften ved enten at oprette et gavebrev eller testamente. Læs mere om, hvordan du mindsker arveafgiften, og opret nemt gavebrev og testamente med Legal Desk her.

See also:  Hvor Meget Er Topskat?

Hvad sker der med familielån ved dødsfald?

Et lån vil naturligvis ophøre den dag, det endelig er indfriet, hvad end dette er gjort ved kontant betaling eller nedskrivninger med gave. Hvis långiver afgår ved døden, forinden lånet er indfriet, vil lånet blive medtaget som et aktiv i boet, i det omfang, at det ikke er betalt.

Hvor stor gave må man give sine børnebørn?

Der gælder særlige regler om afgifter for så vidt angår pengegaver til børn. Op til en vis beløbsgrænse kan du afgiftsfrit give gaver til dine børn. Du kan give hvert barn op til 71.500 kroner pr. år (2023-sats). Du kan også give hvert barnebarn det samme beløb.

Du kan ydermere give dine svigerbørn 25.000 kroner afgiftsfrit hvert eneste år (2023-sats). Et eksempel kan illustrere dette: Jeg har 3 børn. Et af mine børn er gift. Jeg vil gerne glæde dem økonomisk og overfører penge vederlagsfrit til dem. Jeg må give 71.500 kroner til hvert af mine tre børn, altså samlet 214.500 kroner.

Derudover kan jeg overføre 25.000 kroner afgiftsfrit til mit ene barns ægtefælle, altså samlet 239.500 kroner. Dette kan jeg gøre hvert år. Havde et af mine børn i ovenstående eksempel selv et barn – altså mit barnebarn – ville jeg have mulighed for også at give dette barn en gave på op til 69.500 kroner hvert år.

Hvor mange penge må man give i gave til søskende?

Skal der betales skat af fødselsdagsgaver? — Når du forærer en fødselsdagsgave til en privatperson, som ikke hører under dine nære familiære relationer, skal du være opmærksom på, at gaven ikke må overstige den grænse, der anses som værende rimelig. Det kan dog være vanskeligt at vurdere, hvorvidt gaven befinder sig indenfor rimelighedens grænser, da dette beror på et skøn.

 • Som udgangspunkt bør du dog ikke give gaver, hvis værdi overstiger 5.000 kr., hvis du vil holde dig indenfor grænsen.
 • Du må derfor ikke forære dine søskende, venner eller kollegaer en gave, hvis værdi overstiger det, SKAT anser som værende rimeligt.
 • Det samme gør sig gældende med julegaver, konfirmationsgaver og lignende.

I stedet kan det være praktisk at give et rente- og afdragsfrit lån. Dette lån kaldes for et familielån, selvom du ikke forærer det til dine familiemedlemmer. Lånet er et såkaldt anfordringslån, hvilket betyder, at långiver til enhver tid kan kræve, at lånet bliver indfriet indenfor en kort tidsramme.

Hvor mange penge skal man give i gave?

Du kan give dine børn op til 71.500 kr. hvert år (2023-sats) uden at det udløser gaveafgift på 15%. Vil du give pengegaver til andre end dine børn og børnebørn, gælder der andre beløbsgrænser og andre afgiftssatser – læs mere om, hvem der skal betale gaveafgift her.

Beløbsgrænsen for gaver til ens svigerbørn er gaveafgiften i 2023 25.000 kr. Det kan være en god idé at oprette et gavebrev. På denne måde kan gaven dokumenteres over for SKAT eller andre myndigheder eller personer. Du kan læse mere om grunde til at oprette et gavebrev, eller du kan gå videre med bestillingen af et gavebrev her,

Hvis du vil give større beløb til dine børn, kan du overveje at låne dem pengene i stedet via et anfordringslån (rentefrit familielån). Vil du læse mere om gaver – og hvad forskellen er på gaver og arveforskud m.m. – har vi også skrevet en mere uddybende artikel om afgiftsfri gaver og arveforskud,P.S.

Kan man både give gave og arveforskud?

Med arveforskud kan du hjælpe en arving nu og her, mens du samtidig sikrer, at alle arvinger i sidste ende får lige meget. Et arveforskud bliver nemlig modregnet i den endelige arv. Vær opmærksom på, at du ikke kan give både arveforskud og en afgiftsfri gave til samme person i samme år.

Kan man få en bil i gave?

Må man give en bil i gave? — Du må årligt give din nærmeste familie – herunder altså dine børn – en skattefri gave for et vist beløb. I år 2023 er beløbsgrænsen sat til 71.500 kroner. Du kan finde de til enhver tid gældende beløbsgrænser for gaver til nærtbeslægtede på skat.dk.

 • Læs mere: Find beløbsgrænser på skat.dk (eksternt link) Vær opmærksom på, at beløbsgrænsen for gaver til svigerbørn er væsentligt lavere end grænsen for gaver til nærtbeslægtede (f.eks. børn).
 • Giver du en bil som en gave, vil barnet blive beskattet af den del af bilens pris, der overstiger gavegrænsen.

Gaveafgiften er på 15%. På skat.dk kan du læse mere om gaveafgift og finde en digital gaveanmeldelsesblanket samt vejledning hertil. Læs mere: Regler for gaver, gaveafgift og digital gaveanmeldelsesblanket (eksternt link)

Hvordan giver man et arveforskud?

865 Sådan giver du arveforskud Jeg vil starte med at give dig et eksempel til belysning af forskellen mellem gaver, arveforskud og arveafkald mod vederlag. Hvis du har tre børn og en formue på 300.000 kr., arver de til sin tid hver 100.000 kr., forudsat at du ikke opretter testamente.

Giver du nu det ene barn en gave på 60.000 kr., falder din formue til 240.000 kr., og dine tre børn arver til sin tid 1/3 eller 80.000 kr. hver. Det barn, som har fået gaven på 60.000 kr., har dermed i alt modtaget 140.000 kr., medens de to andre har fået 80.000 kr. hver. Hvis gaven på 60.000 kr. til det ene barn er givet som et arveforskud, er din formue også faldet til 240.000 kr., men ved fordelingen af arven efter dig, skal arveforskuddet lægges til bobeholdningen, således at boet beregningsmæssigt udgør 300.000 kr.

Børnene skal hver arve 1/3 heraf eller 100.000 kr. og arveforskuddet på 60.000 kr. skal fratrækkes i arven til det barn, som har fået arveforskuddet. Dette barn får derfor kun yderligere 40.000 kr., mens de to andre hver får 100.000 kr. Hvis det ene barn har fået 60.000 kr.

Som vederlag for et blankt arveafkald, skal din resterende formue på 240.000 kr. deles mellem dine to øvrige børn med 120.000 til hver. Eksemplerne viser, at arveforskudsmetoden er en god ide, hvis du ønsker at yde hjælp til et af børnene, men samtidigt ønsker, at dine børn i sidste ende får lige meget efter dig.

Det bliver ikke resultatet, hvis du giver børnene gaver, medmindre du altid sørger for at give dem lige meget. Det bliver heller ikke resultatet, hvis et barn giver arveafkald mod vederlag, medmindre vederlaget viser sig at udgøre et beløb, der nøjagtigt svarer til den arvelod, som barnet ville have arvet.

 • Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et beløb, som et af dine børn har modtaget fra dig er en gave eller et arveforskud, vil tvivlen komme barnet til gode på den måde, at beløbet betragtes som en gave, og beløbet skal derfor ikke afkortes i barnets senere arv.
 • Ønsker du at være sikker på, at beløbet bliver betragtet som et arveforskud, bør du altid sørge for, at der oprettes en såkaldt arveforskudskontrakt senest samtidigt med, at barnet modtager beløbet.
See also:  Hvor Mange Uger Er Der P Et åR?

I kontrakten skal modtageren skrive under på, at det modtagne beløb er et arveforskud og dermed ikke en gave. Som et led i denne linies formularservice har vi udarbejdet en formular til en sådan arveforskudskontrakt, som kan anvendes både ved store og små arveforskud, og som også indeholder mulighed for, at du træffer bestemmelse om, at arveforskuddet skal være særeje for modtageren.

Hvis en arving har modtaget et arveforskud, der viser dig at være større end arvingens arvelod, skal det overskydende beløb ikke tilbagebetales, medmindre arvingen særligt har forpligtet sig hertil. Ved afkortningen lægges arveforskuddets værdi ved modtagelsen til grund, medmindre andet fremgår af arveforskudskontrakten eller der foreligger særlige omstændigheder.

Arveforskud til visse nærtbeslægtede, bl. andet dine børn og stedbørn, er omfattet af reglerne om gaveafgift. Giver du fx. et arveforskud til et af dine børn på 100.000 kr, skal der senest d.1. maj næste år indsendes gaveafgiftsanmeldelse, og modtageren skal betale en gaveafgift, som i eksemplet udgør 15% af 100.000 kr.

Med fradrag af det afgiftsfri beløb på 67.100 kr. i 2020, eller 15% af 32.900 kr. = 4.935 kr. Du kan ofte nå til samme resultat som ved arveforskud ved at yde dit barn et rente- og afdragsfrit lån, som du kan kræve tilbagebetalt på anfordring. Et sådant lån er ikke en gave, og der skal derfor ikke betales gaveafgift.

Hvis barnet fortsat skylder dig beløbet ved din død, arver barnet sin egen gæld og skal til den tid betale boafgift heraf. Du kan læse mere om disse rentefri familielån, som er et godt alternativ til arveforskud, på, Du kan på vor formularservice bestille en formular til et rentefrit familielån på,

 • Arveforskud til andre end de nævnte nærtbeslægtede, f. eks.
 • Et arveforskud til din søster eller niece, som i forvejen er din arving, er ikke omfattet af gaveafgiftsreglerne.
 • I disse tilfælde skal modtageren betale indkomstskat af arveforskuddet, hvis dette er givet efter d.30.06.1995.
 • Det er derfor langt klogere at yde søsteren eller niecen et rentefrit familielån på anfordringsvilkår.

Hun vil da til sin tid arve sin egen gæld, og det vil koste bo- og tillægsboafgift på mellem 25% og 36,25%, men det er normalt også billigere end indkomstskat her og nu. : 865 Sådan giver du arveforskud

Hvor meget kan man arve skattefrit?

Erklæring om skifte ved død — Retsafgift er en afgift, som du som arving normalt betaler, når skifteretten udleverer boet.

afdødes forældre ugift samlever med fælles bopæl de sidste to år inden dødsfaldet frasepareret eller fraskilt ægtefælle personer, der har haft fælles bopæl med afdøde de sidste to år inden dødsfaldet personer, der har haft fælles bopæl med afdøde mindst to år, og som nu bor på institution (fx plejehjem) personer, der har, har haft eller venter barn med afdøde adoptionsbørn (det afhænger dog af adoptionsbevillingen) børn, stedbørn barn eller stedbarns ægtefælle børnebørn oldebørn. 

Søskende og nevøer/niecer hører kun med til den nærmeste familie, hvis de har boet sammen med afdøde i to år inden dødsfaldet. Boafgift hed tidligere arveafgift. Det er en afgift til staten, som boet skal betale af arven. Afgiften afhænger af hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem:

Boet skal ikke betale boafgift af arven til ægtefæller og registrerede partnere. Boet skal betale 15 pct. boafgift af den del af arven, der er større end 321.700 kr. i 2023 (312.500 kr. i 2022), som den nærmeste familie arver. Boet skal af arv til alle andre yderligere betale 25 pct. i afgift.15-procentsafgiften fratrækkes arvebeløbet, før de 25 pct. beregnes.

Hvis du arver fra udlandet, fordeles arven som udgangspunkt efter reglerne i det land, hvor afdøde havde bopæl ved dødsfaldet. Når en person dør, skal arven fordeles mellem de efterladte. Fordelingen sker ud fra helt præcise regler i arveloven og afhænger af den afdødes familieforhold. 

Hvis den afdøde efterlader sig både ægtefælle og fælles børn, skal arven deles mellem dem. Ægtefællen arver halvdelen, og børnene arver tilsammen halvdelen af afdødes formue som deles lige imellem dem. Den efterlevende ægtefælle kan vælge at sidde i uskiftet bo, så fællesbørnene først arver, når den efterlevende ægtefælle dør. Hvis den afdøde ikke efterlader sig en ægtefælle, skal arven deles mellem den efterladtes familie. Børn, børnebørn og oldebørn – de såkaldte livsarvinger – har fortrinsret til at arve. Hvis den afdøde ikke efterlader sig livsarvinger, men kun en ægtefælle, får ægtefællen hele arven. Hvis den afdøde hverken efterlader sig livsarvinger eller ægtefælle, bliver arven fordelt mellem den øvrige familie alt efter arveklasser. Hvis den afdøde hverken efterlader sig arvinger eller testamente, går arven til staten som «herreløst gods».

Hvis du har et krav mod et dødsbo eller repræsenterer en, der har, skal du anmelde dette krav på Skifteportalen. Du har også mulighed for at registrere tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler til dødsboet. Hvis du er kontaktperson eller bobestyrer i et dødsbo, kan du på Skifteportalen få et overblik over de krav, tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler, der er registreret på boet.

Hvor meget må bedsteforældre give børnebørn?

Skatter og afgifter — Bedsteforældre kan årligt give en afgiftsfri gave på 71.500 kr. (2023-niveau) til hvert af deres børnebørn. Har du og din ægtefælle således fire børnebørn, vil det være muligt at overføre samlet 572.000 kr. (143.000 kr. pr. barnebarn) uden betaling af gaveafgift.

Det løbende afkast af investeringen af gaven vil blive beskattet hos barnebarnet. Hvert barnebarn har et personfradrag (frikort) på 38.400 kr. (2023-niveau). Har et barn således ikke et fritidsjob, eller tjener barnet under 38.400 kr., kan det være en fordel at investere gaven i værdipapirer, hvis afkast anses som kapitalindkomst.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Sanne Neve på tlf.30 93 41 49 eller mail [email protected] Har det interesse, kan du læse mere omkring generationsskifte og generation 2.0 og/eller mere om skatterådgivning hos teamet HulgaardNeve Tax

Er det begge forældre der må give pengegave?

Enhver myndig person har ret til at give gaver fra sin egen formue. Et barn kan altså modtage afgiftsfrie gaver fra begge forældre. Hvis den ene ægtefælle ikke har formue i eget navn, er det kun den anden ægtefælle, der kan give gaver. Ægtefæller kan overføre formue mellem hinanden uden skattemæssige konsekvenser.

Hvor mange penge må man modtage i gave?

Hvor går grænsen for kontante betalinger? — Ifølge hvidvasklovens regler pr. juli 2021 må erhvervsdrivende ikke modtage kontante betalinger på mere end 19.999 kr. for varer eller tjenesteydelser. Det gælder uanset om kunden betaler beløbet i kontanter på én gang eller i rater.