Hvor LNge Er Man Immun Efter Corona?

Hvor LNge Er Man Immun Efter Corona
På baggrund af antistofmålinger over tid vurderede Sundhedsstyrelsen i juni 2021, at der var grundlag for at antage en varighed af beskyttende immunitet efter COVID-19 infektion på mindst 12 måneder.

Hvor længe er man resistent efter Corona?

Kortere beskyttelse under delta — Det blev også undersøgt, hvad der skete i efteråret 2021, da delta-varianten huserede, og i begyndelsen af i år, da omikron overtog smitten. Disse resultater er dog lidt mere usikre, fordi analysen kun er lavet med de personer, der ikke var blevet vaccineret – og denne gruppe blev efterhånden mindre og mindre.

Det viste sig, at tidligere infektion også beskyttede godt mod infektion mod delta – og man kunne se, at beskyttelsen langsomt aftog, jo længere tid der var mellem infektionerne. Omvendt var der væsentligt mindre beskyttelse fra en tidligere infektion, da omikron kom til landet. Her var beskyttelsen 51%, hvis der var kort tid mellem infektionerne, men hvis den første infektion lå mere end et år tilbage, var beskyttelsen kun på 19%.

Dog var man stadig godt beskyttet mod en alvorlig (dvs indlægningskrævende) sygdom også for omikrons vedkommende. «Vi kunne konstatere, at beskyttelsen ift. infektion var lavere overfor nye virus-varianter, og specielt havde omikron relativt frit spil ift.

Smitte, da den fremkom, og den kunne også smitte personer, der allerede havde været smittet med en af de «gamle» virusvarianter. Men selv om tidligere smitte ikke beskyttede så godt mod en ny infektion, var der dog heldigvis stadig en god beskyttelse mod at blive alvorligt syg,» siger Steen Ethelberg.

Undersøgelsen er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Hvor LNge Er Man Immun Efter Corona : Tidligere smitte med covid-19 giver god beskyttelse mod at blive smittet igen af samme variant

Hvor længe efter smitte får man Corona?

Covid-19 — Høj alder, kronisk sygdom og overvægt øger risikoen for et mere alvorligt sygdomsforløb. Den øgede risiko ses hos ældre personer, især over 80 år, og personer, der i forvejen er syge og svækkede af kronisk sygdom såsom kræft, blodsygdom, nyresygdom, hjerte-kar-sygdom, lungesygdomme og dårligt reguleret diabetes.

 1. Risikoen for et alvorligt sygdomsforløb stiger også ved svær overvægt med BMI over 35, og risikoen øges yderligere, hvis man også har andre risikofaktorer.
 2. Ud fra et hensyn til såvel den gravide som det ufødte barn betragter Sundhedsstyrelsen desuden gravide som en risikogruppe i forhold til covid-19.

Læs mere om risikogrupper i Sundhedsstyrelsens faglige vurdering af og anbefalinger for personer i øget risiko ved covid-19 (pdf) og i pjecen Gode råd til dig, der er i øget risiko (pdf). SARS-CoV-2 smitter primært ved små dråber (aerosoler) i udåndingsluften.

Der dannes særligt virusholdige aerosoler ved hoste, nys, tale, sang og fysisk aktivitet. Smitte sker fortrinsvis ved tæt kontakt til den smittede (indenfor 1-2 meters afstand). Risikoen for smitte er større, når mange mennesker opholder sig tæt sammen i længere tid i små og dårligt ventilerede rum. Det er derfor vigtigt med hyppig udluftning og sikring af, at der er sufficient ventilation.

Korrekt brug af maske kan medvirke til at mindske aerosolsmitte. Virus kan også spredes via direkte kontaktsmitte, fx via håndtryk, hvor den forurenede hånd efterfølgende berører luftvejsslimhinde. Direkte kontaktsmitte bekæmpes med god håndhygiejne i form af håndvask og/eller hånddesinfektion.

 • Indirekte smitte (via forurenede overflader) spiller sandsynligvis en mindre rolle i smittespredningen.
 • Indirekte smitte bekæmpes med rengøring og desinfektion af overflader.
 • Virus kan også udskilles med afføring, men smitte via afføring menes ikke at have væsentlig betydning for SARS-CoV-2 smittespredning.

Se også Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Det vurderes, at den største risiko for smitte er omkring eller lige før og efter, at man begynder at få symptomer, så der kan især være en smitterisiko i op til 2-4 dage før symptomdebut og 2-4 dage efter. Nogle studier har vist, at virus kan findes i de øvre luftveje hos personer med milde symptomer og hos raske personer.

 1. Virus spredes formentligt ikke så effektivt fra disse personer i forhold til personer, der hoster, nyser og er syge.
 2. Det er dog også påvist, at der kan ske smitte fra personer uden symptomer.
 3. Der er sjældent påvist smitte fra mor til foster under graviditet.
 4. Sundhedsstyrelsen betragter gravide som en risikogruppe i forhold til covid-19.

Det er uvist, om covid-19 kan smitte gennem modermælk. Der blev i Danmark fundet udbredt smitte i flokke af tusinder af mink fra minkfarme. Smitten kan forekomme fra mennesker til mink og omvendt. Smitte til og fra andre dyr end flokke af produktionsdyr, herunder husdyr, menes på nuværende tidspunkt ikke at spille en væsentlig rolle.

undgå langvarig og tæt kontakt med personer, som du ved, er syge. holde afstand til andre personer i det offentlige rum. blive hjemme fra arbejde, skole eller lignende, hvis du er syg. hyppig udluftning gennem vinduer og døre forebygger smittespredning. undgå at hoste og nyse i håndfladen. Brug i stedet et engangslommetørklæde eller host i ærmet/albuebøjningen. vaske hænder hyppigt med vand og sæbe – især efter, at du har hostet, nyst eller pudset næse. Håndsprit (70-85%) kan også bruges. undgå at røre ved dine øjne, næse eller mund uden først at vaske hænder. Så nedsætter du risikoen for at blive smittet, hvis du skulle have fået virus på hænderne. sørge for at holde fælles ting og overflader rene ved almindelig rengøring.

Følg altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I Danmark er dødeligheden blandt bekræftede covid-19-tilfælde ca.0,2 procent (case fatality rate, CFR) afhængig af alder, andre sygdomme etc. Dødeligheden i form af «infection fatality rate» (IFR) formodes dog reelt at være lavere, idet man stadig ikke kan regne med, at alle smittede personer opdages.

 • Det er helt overvejende ældre personer og personer med andre kroniske sygdomme, som risikerer at dø af covid-19.
 • Se også SSI’s ugentlige opgørelser med overvågningsdata (fanen Dødsfald, dødelighed og komorbiditet) for mere information.
 • Dødeligheden i Danmark følges desuden via EuroMOMO, som også indeholder data for en række andre europæiske lande.
See also:  Hvor Meget Vaniljesukker Svarer Til En Vaniljestang?

Den nuværende behandling af de alvorlige tilfælde af covid-19 er målrettet symptomerne, fx ilttilskud og evt. respiratorbehandling. Herudover kan patienter i særlig risiko for svær sygdom blive behandlet med lægemidler, som kan reducere sygdommens alvorlighed, herunder antivirale midler (nirmatrelvir, remdesivir eller molnupiravir), monoklonale antistoffer og/eller binyrebarkhormon og andre stoffer, der påvirker immunforsvaret.

 • De fleste tilfælde vil være milde og gå over af sig selv uden behov for hospitalsbehandling.
 • Den første vaccine mod covid-19 blev godkendt af EU den 21.
 • December 2020.
 • Seks vacciner er aktuelt godkendt i Danmark, heraf to mRNA-vacciner.
 • I de offentlige vaccinationstilbud anvendes mRNA-vacciner, der er opdateret i forhold til de cirkulerende varianter af SARS-CoV-2-virus.

Der findes forskellige typer coronavirus (CoV), som kan gøre mennesker syge. Coronavirus er årsag til op mod 25% af milde forkølelser hver vinter i Danmark, men der kendes nu tre potentielt dødelige coronavirus med alvorlige nedre luftvejsinfektioner: SARS-CoV-1 (Severe Acute Respiratory Syndrome), der gav anledning til et stort udbrud i 2003.

 1. MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome), der siden 2012 har givet anledning til alvorlige lungeinfektioner på Den Arabiske Halvø.
 2. Og nu SARS-CoV-2, der giver sygdommen covid-19.
 3. Genetisk undersøgelse har vist, at virusset SARS-CoV-2 er 80% identisk med SARS-CoV-1, og det er baggrunden for, at den har fået navnet SARS-CoV-2.

Alle tre potentielt dødelige coronavirus menes at stamme fra flagermus – muligvis med bestemte pattedyr som mellemvært. Test har været og er fortsat en central del af indsatsen mod covid-19 i Danmark. Faktisk hører Danmark til blandt de lande, der har testet flest i forhold til befolkningstallet.

Ved symptomer på covid-19 og sygdomsfølelse, hvor personen samtidigt er 65 år eller ældre, eller af andre årsager er i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 inkl. ved graviditet. Hvis man har kontaktet en læge på grund af sygdom, og lægen vurderer, der er behov for at vide, hvad der er årsag til symptomerne. Hvis man udskrives fra sygehus til institutioner, for eksempel plejehjem eller botilbud.

Testning anbefales ikke længere, hvis man bor sammen med en smittet person, eller hvis man i anden sammenhæng har haft kontakt til en smittet person. Herudover overvåger Danmark covid-19-smittesituationen gennem testning af spildevand, Du kan se en tidslinje over testkapacitet gennem tiden her.

Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyste i begyndelsen af januar 2020 om et udbrud med flere tilfælde af lungebetændelse, hvor årsagen var ukendt. Tilfældene forekom i Wuhan i Hubei-provinsen i den østlige del af Kina. Den 12. januar 2020 kunne WHO meddele, at patienterne var smittet med en helt ny type coronavirus (i første omgang betegnet «2019-nCoV» (n’et står for new), men senere navngivet «SARS-CoV-2»).

Den 4. april 2020 kunne WHO informere om, at der var blevet registreret over 1 million tilfælde af covid-19 på verdensplan. Dette er pr.30. november 2022 steget til 637 millioner tilfælde og 6,6 millioner døde ( WHO Weekly epidemiological update on COVID-19 ).

Statens Serum Institut har lavet en tidslinje over covid-19. Den findes i en illustrativ version og en længere, mere detaljeret version, Begge versioner er opdateret i december 2022. Du kan desuden se en tidslinje over testkapacitet gennem tiden her. Se også WHO’s tidslinje i forbindelse med covid-19-pandemien.

Siden udbruddets begyndelse er eksistensen og udbredelsen af ny coronavirus (SARS-CoV-2) og sygdommen (covid-19) dokumenteret af bl.a. World Health Organization (WHO), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) samt sundhedsmyndigheder i lande verden over. Hvor LNge Er Man Immun Efter Corona Kilde: NIAID

Hvornår kan man ikke smitte mere efter Corona?

Hvis du er smittet med covid-19 Hvis du føler dig syg, anbefales du at blive hjemme, indtil du er rask igen, så du ikke smitter andre. Hvis du er testet positiv for covid-19 men ikke føler dig syg, behøver du ikke at blive hjemme.

Hvilke senfølger kan man få af Corona?

Særligt udsatte grupper — De hyppigste senfølger var træthed, åndenød, koncentrationsproblemer og tab af smags- og lugtesans. Studiet viser også, at der er nogle faktorer, som har kunnet være medvirkende til, at man har haft senfølger. Ifølge studiet var kvinder og folk, som havde haft en alvorlig COVID-19-sygdom, særligt udsatte for senfølger.

Er det muligt at få Corona to gange?

Kan man få covid-19 to gange? Ny beregning viser, at 80% er beskyttede mod at blive smittet igen Forskere på Statens Serum Institut har lavet en analyse af fordelingen af de mere end 10 millioner PCR-test, som blev udført i Danmark sidste år. Beregningerne viser, at 80% er beskyttede mod at blive inficeret igen. Blandt de ældre er tallet dog nede på kun 50%. Senest redigeret den 18. marts 2021 Hvor LNge Er Man Immun Efter Corona Covid-19 er en ny sygdom, og der er endnu meget, vi ikke ved om den. En af de ting, man indtil nu ikke har haft tilstrækkelig viden om, er, hvor stor en del af befolkningen, der bliver immun efter at have være smittet med covid-19-viruset. Sidste år blev der udført mere end 10 millioner PCR-test i Danmark.

Fire millioner af os fik lavet mindst én test. Forskere på Statens Serum Institut (SSI) har nu analyseret, hvor ofte danskere, der blev testet med PCR sidste år, blev testet positive henholdsvis nul, én eller flere gange. Andelen af personer, der tester positive to gange med mindst tre måneders mellemrum, kan man bruge til at udtale sig om graden af beskyttelse mod en ny infektion efter en overstået infektion.

Undersøgelsen er blevet offentliggjort i dag i

Kan man blive syg to gange i træk?

Efter en forkølelse er man immun over for det virus, man lige har været syg af. Derimod er man fortsat modtagelig overfor andre virus, som man ikke tidligere har haft. Det er derfor, at man livet igennem kan blive ved med at blive forkølet.

See also:  Hvor Mange Muslimer Er Der I Verden?

Kan man blive testet for Corona efter man har været smittet?

Test efter overstået smitte Du kan tage en selvtest eller kontakte din læge. Du behøver altså ikke at blive testet, hvis du ikke er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, heller ikke hvis du har symptomer. Du anbefales i stedet at følge de generelle smitteforebyggende råd og blive hjemme, hvis du er syg.

Hvordan slipper man hurtigst af med Corona?

Bemærk: — Denne nyhed er mere end 6 måneder gammel — den er måske ikke aktuel længere. Denne nyhed blev første gang udgivet 6.maj 2020, den er opdateret med mindre justeringer 15. november 2021. ​ ​Ligger du hjemme i sengen og er smittet med corona, eller har du en anden sygdom, der giver dig hoste og lettere vejrtrækningsbesvær? Så er der faktisk øvelser, du selv kan lave.

 1. For uanset om du har KOL eller COVID, vil både dine lunger, vejrtrækningsmuskler og du have gavn af øvelserne.
 2. Det er rigtig vigtigt at få brugt lungerne.
 3. Hvis man er stakåndet og har besvær med at trække vejret, hjælper øvelserne til at få ro på vejrtrækningen og sikre, at der kommer mere ilt ud i kroppen.

Hvis man har slim i lungerne, kan øvelserne også hjælpe til at få det op. Slim i lungerne gør det sværere for ilten at komme ud i blodet, siger Marie Glover, der er specialeansvarlig inden for respiratorisk fysioterapi på Klinik for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet.

 • På Rigshospitalet er fysioterapeuterne involveret i behandling af mange sengeliggende og lungesyge patienter.
 • Vi bruger blandt andet de her teknikker til patienter, der ikke kan komme ud af sengen, for at forhindre, at nogle af de små luftveje falder sammen, fortæller Marie Glover.
 • Overlæge i lungemedicin Michael Perch understreger: — Bare det at komme op af sengen og gå lidt omkring er vigtigt.

Det gælder, uanset hvad man fejler, siger han og tilføjer: — Øvelser og aktivitet kan give et mildere og kortere sygdomsforløb end ellers, og i bedste fald kan det mindske risikoen for at blive indlagt.

Kan man få dårlig mave af Corona?

Symptomer fra øvre luftveje: tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse, sjældnere ørepine. Generelle symptomer: hovedpine, muskelsmerter, rygsmerter. Symptomer fra mave-/tarmkanal: appetitløshed, kvalme, opkast, diarre, mavesmerter.

Kan Corona påvirke synet?

COVID-19-sygdom i øjnene — Der er beskrevet flere tilfælde med patienter, hvor COVID-19 har ført til øjenbetændelse. Den øjenbetændelse, der ses som følge af COVID-19, ligner en almindelig virus-øjenbetændelse med tåreflåd og rødme. Dyrestudier med andre typer coronavirus beretter om alvorlige, potentielt synsskadende øjensygdomme.

Blandt andet har man set, at coronavirus har ført til både regnbuehindebetændelse og nethindeløsning hos katte samt udtynding af nethinden hos mus. Det er dog ikke noget, der på nuværende tidspunkt er påvist hos mennesker. Der er indtil nu kun sparsom viden omkring COVID-19 og smitte via øjnene. På trods af dette har det amerikanske videnskabelige selskab for øjensygdomme ‘The American Academy of Ophthalmology’ anbefalet, at lægerne bruger maske og beskyttelsesbriller, når de tilser patienter med luftvejssymptomer og øjenbetændelse.

I Danmark er det danske videnskabelige selskab for øjensygdomme DOS (Dansk Oftalmologisk Selskab) gået endnu videre i deres retningslinjer til undersøgelse af øjenpatienter. Således anbefaler de, at læger såvel som patienter bærer maske ved undersøgelserne, at der sættes et beskyttelsesglas op mellem patienten og øjenlægen samt naturligvis, at hænderne vaskes hyppigt, og at der benyttes rigeligt med håndsprit.

Kan man få lungebetændelse efter Corona?

Vi har bedt den nyslåede professor på lungeområdet fra Aarhus Hospital, Elisabeth Bendstrup, om at uddybe senfølger, som der er blevet talt meget om i forbindelse med coronapandemien. Elisabeth Bendstrup står i spidsen for et studie på Aarhus Hospital, der undersøger senfølger fra at have haft sygdommen covid-19.

 • I studiet undersøger man primært de lungemæssige konsekvenser af indlæggelse med sygdommen covid-19.
 • Efter at patienterne er udskrevet, undersøges de efter 3 måneder og igen efter 12 måneder.
 • De får tjekket deres lungefunktion, får scannet lungerne, laver en 6 minutters gangtest, og udfylder forskellige spørgeskemaer om åndenød, træthed og livskvalitet.

Senfølger er ikke kun noget, som opleves for patienter med covid-19. Andre infektioner kan også have senfølger. Måske har du selv oplevet at være træt og svag efter en infektion i lungerne. Det er også et eksempel på en senfølge. Få sidste nyt om COVID-19.

Hvad er senfølger? Senfølger er vedvarende gener, som er relateret til at have en infektion, og varer længere end sædvanlig. Hvad er en infektion? Infektioner skyldes mikroorganismer, som man ikke kan se med det blotte øje. De invaderer kroppen og formerer sig i kroppen. Nogle bakterier, virus, parasitter og svampe kan give infektioner hos raske personer. Mennesker, som har et svækket immunsystem, kan risikere at udvikle infektioner fra mikroorganismer, som normalt ikke giver infektion hos raske. Når man er syg med covid-19, får nogle patienter lungebetændelse. Det er dog langt fra alle, der får det. Hvorfor får man en infektion? Som regel er kroppen i stand til, ved hjælp af immunsystemet, at gå til modangreb på virus, svampe eller andre mikroorganismer, så man ikke bliver alvorligt syg. En infektion opstår, når modangrebet mislykkes, og kroppen ikke får kontrol over de indtrængende mikroorganismer. Den nye covid-19 virus kender kroppen ikke i forvejen, og vi har derfor ikke i forvejen udviklet antistoffer mod infektion. Infektioner påvirker kroppen generelt, men når det eksempelvis er lungerne, der er syge ved en lungebetændelse, påvirker infektionen også specifikt lungerne. Er de senfølger, vi hører om i forhold til covid-19, unikke i forhold til den sygdom? Der er klart nogle mennesker, som får meget svær akut lungesygdom med behov for respiratorbehandling med mere fra covid-19. Jo sværere lungesygdom, jo større risiko for permanente skader og senfølger. Heldigvis har langt de fleste indlagte med covid-19 meget få lungeskader efter 3 måneder, og det ser ikke ud til, at senfølgerne fra covid-19 adskiller sig væsentligt fra andre svære infektioner. Men, endnu er der ikke tilstrækkelig viden herom, og det er netop det, forskningsprojekter over hele verden nu prøver at afklare. Hvilke andre sygdomme og situationer kan give senfølger? Alle svære infektioner med langvarig indlæggelse, behov for intensiv behandling med respirator og eventuelt brug for behandling, der indebærer ECMO, er i risiko for at udvikle langvarige rekonvalescens forløb og eventult senfølger. ECMO er en metode til at behandle lungesvigt. Ved ECMO leder man blodet ud gennem lysken, så det kan blive iltet, renset og tempereret og sender det så tilbage i kroppen. Eksempler relateret til lungesyge. Vi ved, at der ofte går op til 8 uger, før lungefunktionen er tilbage i vanligt niveau hos KOL- patienter med akut exacerbation/infektion/pneumoni. For patienter med lungefibrose (f.eks. IPF), kan infektioner medføre skader på lungerne med varigt tab af lungefunktion. Hvor længe skal man regne med at opleve senfølger? De fleste er ifølge en britisk undersøgelse friske efter få uger: ca.1/7 (14,5%) havde symptomer i minimum 4 uger, 1/20 (5%) i 8 uger og 1/45 (2,2%) i tolv uger eller mere. Det svarer nogenlunde til, hvad vi ser hos vores patienter efter en covid-19 infektion. Hvad kan man selv gøre for at komme af med dem/videre/blive genoptrænet? Mange er plaget af træthed, fornemmelse af åndenød og nedsat energi trods normal lungefunktion og scanning af lungerne. Hurtig genoptagelse/start på træning er væsentligt for at komme sig.

See also:  Hvor Mange Genstande M Man Drikke?

Find inspiration og øvelser til din træning her, Læs mere om studiet på Aarhus Hospital, der undersøger senfølger fra at have haft sygdommen covid-19, Få sidste nyt om COVID-19. Tilmeld dig Lungeforeningens særudsendelser,

Kan man få en positiv test efter vaccine?

Forsigtighedsregler og kontraindikationer til vaccination — Let øvre respiratorisk sygdom uden eller med feber op til 38 °C er ikke nogen hindring for at vaccinere. Hvis en person har alment ubehag, bør vaccination udsættes, indtil personen er kommet sig helt.

 • Dette for at undgå at forveksle akut sygdom (inklusive covid-19) med mulige reaktioner på vaccinen.
 • Mistanke om eller bekræftet covid-19 Det anbefales, at personer med tidligere påvist eller mistænkt covid-19 bliver vaccineret, men at vaccinationen udskydes til mindst 1 måned efter overstået sygdom.
 • Feber Desuden skal personer med feber over 38 °C eller almene symptomer på sygdom udskyde vaccinationen, til personen er rask.

Personen skal selv huske at afbestille sin tid og bestille en ny tid til vaccination. Både Comirnaty ® og Spikevax ® indeholder macrogol, også kendt som PEG eller polyethylenglycol. I Danmark har ca.50 personer kendt allergi mod macrogoler, og dermed kendt allergi for et af vaccinens hjælpestoffer.

 1. Vaccination med Comirnaty ® eller Spikevax ® vil være kontraindiceret hos disse personer.
 2. Til disse patienter må andre covid-19-vacciner overvejes, afhængigt af tilgængelighed.
 3. Denne overvejelse bør ske i samarbejde med allergicenter.
 4. Personer, som har haft anafylaktisk straksreaktion efter første vaccination med Comirnaty ® eller Spikevax ® bør ikke modtage anden vaccination med samme vaccine.

Personer, der har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter andre vaccinationer, efter injektion af et lægemiddel eller som har oplevet gentagne alvorlige systemiske straksreaktioner/anafylaksi på flere orale lægemidler, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med covid-19-vacciner.

Særligt skal man være opmærksom på personer, som kunne have en ikke-diagnosticeret allergi over for indholdsstoffet polyethylenglykol (PEG). Det skal vurderes, om vaccination skal foregå under særligt skærpet anafylaksiberedskab på afdeling på et hospital, der er vant til at håndtere dette. Tidligere har det været anbefalet at vaccinere personer med mastocytose på specialafdeling på hospital.

Men erfaring efter covid-19-vaccination af personer med mastocytose viser, at der ikke har været øget hyppighed af anafylaktiske straksreaktioner for denne persongruppe. Derfor kan personer med mastocytose nu covid-19-vaccineres i de almindelige vaccinationstilbud under almindeligt anafylaksiberedskab.

Hvad er en reinfektion?

Reinfektioner og andre ændringer på covid-19-dashboards Reinfektioner er fra den 10. februar inkluderet i alle regionale og kommunale dashboards. ‘Bekræftede tilfælde’ ændrer navn til ‘Første infektion’. Senest redigeret den 10. februar 2022 Fra torsdag den 10.

 • Februar 2022 er der sket en del ændringer på de forskellige covid-19-dashboards.
 • Reinfektioner er nu også inkluderet i alle relevante visninger på det regionale og kommunale dashboard, og i den forbindelse vil man kunne se en stigning i ‘bekræftede tilfælde i alt’, ‘døde’ og ‘indlæggelser’ i diverse figurer og i filer.

Det skyldes, at reinficerede ikke tidligere har været talt med i disse filer. Hvad er en reinfektion? Første gang en person modtager en positiv PCR-prøve, tæller personen med som første infektion. Hvis samme person efter 61 dage eller mere modtager endnu en positiv PCR-prøve, vil personen tælle med som en reinfektion.

Hvis man har været sammen med en der er smittet?

Hvis du er nær kontakt, og du har været smittet inden for de seneste 60 dage: Du anbefales ikke at blive testet eller gå i selvisolation. Hvis du får symptomer på covid-19 anbefales du dog straks at gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst muligt.

Kan man blive smittet med influenza igen?

Influenzavirus inficerer og beskadiger slimhinderne i luftvejene. Dette betyder, at man efter influenza er mere modtagelig for at få en bakteriel lungebetændelse. Influenzavirus A og -B har en stor evne til at forandre sig fra år til år, så man ikke er immun. Derfor kan man få influenza flere gange.